Kasy pancerne, sejfy - Inter Sejf
 
Logo
logo
 
 
 
Sejfy
Kasy pancerne
Szafy metalowe
Szafy kartotekowe
Szafy/sejfy ognioodporne
Meble socjalne
Drzwi metalowe
Depozytowo-bankowe
Kasety metalowe
Transport wartości
Pozostałe
Prywatność
Regulamin
Pomoc
Zaloguj się
 

STRONY TRANSAKCJI

 1. Stroną dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym intersejf.pl, zwaną dalej Nabywcą jest osoba pełnoletnia, osoba fizyczna lub firma.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma Inter Sejf, ul. gen. Sosnkowskiego 61, 10-693 Olsztyn, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej miasta Olsztyna pod nr 29403

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego intersejf.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i podane są zarówno bez jak i z podatkiem VAT, ceny te mogą ulec zmianie np ze względu na zmianę kursu euro.  
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.
 4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.
 5. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienie może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym Inter Sejf odbywa się za pośrednictwem:
•  Platformy elektronicznej intersejf.pl ,
Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest pomyślne przeprowadzenie rejestracji (dot. Klientów, którzy jeszcze nie dokonali zakupów za pośrednictwem intersejf.pl) oraz akceptacja Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży.

Dopuszcza się składanie zamówień w jednej z poniższych form, z powołaniem się na informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu: 
•  Wysłanie zamówienia bezpośrednio na adres e-mail :
sklep@intersejf..pl,
•  Poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami Inter Sejf pod numerami:
(89) 539 98 24
, 603 771049 
•  Przesłanie zamówienia faksem na numer 
(89) 670 15 25 lub (89) 539 98 24

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ZŁOŻONYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 

 1. Po złożeniu zamówienia z panelu sklepu intersejf.pl, system automatycznie wygeneruje potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, co nie jest jeszcze jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji w formie i treści  złożonej przez Nabywcę
 2. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi zweryfikowana informacja zwrotna od Sprzedawcy, potwierdzająca przyjęcie zamówienia wraz ze szczegółami zamówienia.
 3. Następnie zamówienie składane w Sklepie Internetowym intersejf.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. W przpadku jego braku, w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji.
 4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy Nabywcy (błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a dane osobowe Nabywcy zawarte w zamówieniu zostają usunięte z bazy danych sklepu.
 5. Firma Inter Sejf zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wzbudzających wątpliwości. Warunkiem przyjęcia zlecenia do realizacji są pełne, prawdziwe dane, które jesteśmy w stanie zweryfikować.
 6. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego intersejf.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
 7. Faktura Vat wystawiana jest każdorazowo na podstawie danych wprowadzonych przez Nabywcę podczas rejestracji w panelu sklepu
 8. Nie przewidujemy ograniczeń dotyczących minimalnej oraz maksymalnej wartości zamówienia.
 9. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą
 10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki do Sklepu przez dostawcę. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności produktu i czasu realizacji zamówienia można uzyskać po skontaktowaniu się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub mailową.
 11. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki zostaną przesłane do Nabywcy wraz z potwierdzeniem zamówienia
 12. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
  • PRZELEWEM na konto wskazane w przesłanym potwierdzeniu zamówienia
  • GOTÓWKĄ, przy odbiorze własnym produktu, bezpośrednio u Sprzedawcy
 13. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji". W przypadku odbioru przedmiotu zakupu bezpośrednio u Sprzedawcy, Klient jest tak samo zobowiązany do sprawdzenia przesyłki będącej przedmiotem przeprowadzonej transakcji.

REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. Zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i zwykle posiada kartę gwarancyjną producenta. W przypadku braku karty gwarancyjnej, dokumentem wystarczającym do podjęcia działań reklamacyjnych jest posiadana faktura zakupu towaru.
 2. Na zakupione towary udzielana jest 24-ro miesięczna gwarancja producenta (chyba, że indywidulne ustalenia między Sprzedawcą a Nabywcą są inne) 
 3. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi przy dostawie, oraz skontaktować się z pracownikami firmy Sprzedawcy. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę.
 4.  W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do Sprzedawcy lub bezpośrednio do  punktu serwisowego producenta w Polsce.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć bezpłatnie wady ujawnione w okresie trwania umowy gwarancyjnej w możliwe najkrótszym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego (w uzasadnionych przypadkach termin ten może wydłużyć się do 21 dni).
 6. Reklamujący wtedy gdy jest to fizycznie możliwe, zobowiązany jest dostarczyć towar do wskazanego przez sprzedawcę punktu serwisowego na własny koszt i ryzyko wraz z oryginałem karty gwarancyjnej lub kserokopią oryginału faktury VAT, dokładnym opisem usterki, instrukcji obsługi oraz innych elementów dostarczonych razem z towarem, a stanowiących jego integralną część.
 7. Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych może mieć miejsce w następujących przypadkach:
  • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek,
  • uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku,
  • uszkodzenia numerów fabrycznych produktu uniemożliwiające ich odczyt
  • eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi,
  • ingerencji osób innych niż przedstawicieli serwisu producenta, polegających na naprawach lub modyfikacjach konstrukcyjnych urządzeń,
  • stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych innych niż zalecane przez producenta urządzenia lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
  • dokonywania zmian i skreśleń w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawartość Internetowego Sklepu intersejf.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Inter Sejf zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 2. Internetowy Sklep intersejf.pl nie wypożycza sprzętu do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna. 
 3. W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. 
 4. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 5. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez Sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
  kasy pancerne | sejfy gabinetowe | szafy metalowe | szafy ognioodporne | drzwi do kancelarii tajnych | sejfy kasjerskie | kufry nesesery | szafy na broń | szafy kartotekowe
ad
Inter Sejf ul. Sosnkowskiego 61, 10-693 Olsztyn, woj. warmińsko mazurskie
Tel: (89) 539-98-24
copyright © 1999-2009 intersejf
do góry